W. 145th St., Harlem 1999

St. Nicholas Avenue, Harlem 1999

E. 126th St., Harlem 1999

Fredrick Douglass Bl., Harlem 1999

Morningside Avenue, Harlem 2001

W. 122nd St, Harlem 2000

W. 125th St, Harlem 2000 - b

W. 125th St., Harlem 2000 - a

W. 137th . BL., Harlem 2001

Broadway, Harlem 2001

E. 126th St., Harlem 1999

W. 127th St., Harlem 2002

W. 131th St., Harlem 2002

Macombs Pl., Harlem 2001

W. 148th St., Harlem 2002

W. 135th St., Harlem 2000

Lenox Avenue, Harlem 1999

Lexington Avenue, Harlem 2000

Nude, Harlem 1999

Amsterdam Avenue, Harlem 2002

E. 103th St., Harlem 2000

Park Avenue, Harlem 2001

W. 126th St., Harlem 2001

Broadway, Harlem 2000

Second Avenue, Harlem 1999

Old Broadway, Harlem 2001

W. 145th St., Harlem 2002